ماديون چه نظرى راجع به پايان تاريخ دارند؟

مادیون چه نظرى راجع به پایان تاریخ دارند؟

مادیون چه نظرى راجع به پایان تاریخ دارند؟

از مادّیون چهار طرح ونظریه درباره اینده اى درخشان از تاریخ بشریت رسیده است که هر کدام با هدف رسیدن به سعادت بشر ترسیم شده است:

۱ – تصویر اینده اى درخشان براى جامعه بشرى از زاویه علم تکنیک جدید.

۲ – تصویر اینده اى درخشان از زاویه جعل قانون.

۳ – تصویر اینده اى درخشان با تک قطبى کردن عالم.

۴ – تصویر اینده اى درخشان از زاویه (مادیّت تاریخى).

 

موعود شناسى وپاسخ به شبهات

نظر دهيد